Disclaimer

Disclaimer voor de website ‘Beste Folder Awards’ editie 2023, Versie December 2022

Contactgegevens Q&A:
Q&A Insights BV
Adres: Printerweg 22, 3821 AD Amersfoort, Nederland
Tel. nr: +31 (0)33 245 46 37
Kvk nr: 58913009

Contactgegevens Spotta:
Netwerk VSP B.V.
Adres: Rutherfordweg 102, 3542 CG Utrecht, Nederland
E-mailadres: zakelijk@spotta.nl
Kvk nr: 30051041

Contactgegevens WePublish:
WePublish
Adres: Haerstraat 43, 7573 AN Oldenzaal, Nederland
Tel. Nr: +31 (0)541-571 680
Kvk nr: 73358037

Onderstaand vindt u de Disclaimer die van toepassing is op de website van de Verkiezing ‘Beste Folder Awards’ editie 2023, een initiatief van Q&A Insights BV (hierna te noemen: Q&A) in samenwerking met Spotta en WePublish.

Art 1. Wijziging Disclaimer

Q&A, Spotta en WePublish behouden zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen. Bij veranderingen stellen Q&A, Spotta en WePublish u hiervan op de hoogte.

Art 2. Juistheid en volledigheid van gepubliceerde informatie

Hoewel Q&A, Spotta en WePublish haar uiterste best doen om zorgvuldig om te gaan met de informatie die zij in verband met de Verkiezing ‘Beste Folder Awards’ editie 2023 verkrijgt en publiceert via de diverse kanalen (waaronder deze website), kan de door hen gepubliceerde informatie mogelijk onjuistheden en/of onvolledigheden bevatten.

Art 3. De publicatie/wijzig/verwijder rechten

Q&A, Spotta en WePublish keuren het publiceren van informatie die eventueel in strijd is met enige Europese wetgeving niet goed. Q&A, Spotta en WePublish behouden zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de informatie, de inhoud, het gebruik, het ontwerp, de verleende diensten of enig ander onderwerp van de Verkiezing 'Beste Folder Award' editie 2023 website, te wijzigen.

Art 4. Juistheid van informatie deelnemende consumenten

U stemt toe geen onjuiste en/of onvolledige informatie te geven, wanneer u deelneemt aan de Verkiezing ‘Beste Folder Awards’ editie 2023. Q&A, Spotta en WePublish behouden zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, tijdelijk of permanent iedere deelnemende consument om wat voor reden dan ook uit te sluiten van deelname aan de verkiezing, ook zonder de beperking of de schending van deze disclaimer, of schending van Europese wetgeving en richtlijnen.

Art 5. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de Verkiezing ‘Beste Folder Awards’ editie 2023, waaronder doch niet beperkt tot de vaste inhoud, de vormgeving, de vragenlijsten, de technologie, en de inhoud van de website, liggen bij Q&A (en/of haar moederorganisatie Avantage BV). Dit geldt ook voor de website. Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging van intellectuele eigendommen van Q&A (dan wel van Avantage BV) en/of Spotta en/of WePublish anders dan de informatie die u zelf aan Q&A en/of Spotta en/of WePublish heeft toevertrouwd is verboden zonder hiervoor vooraf de schriftelijke en expliciete toestemming te hebben ontvangen van Q&A.

Bij het aanleveren van informatie aan Q&A en/of Spotta en/of WePublish verklaart u dat, bij het gebruik van deze informatie door Q&A op de website, geen auteursrecht of copyright wordt overtreden berustend bij een derde partij.

Art 6. Rechts- en forumkeuze

Op deze disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing.